Bakalářské studium (Bc.)

Po absolvování tohoto typu studia má absolvent nezbytný všeobecný technický základ, který mu umožňuje pokračovat v odborně zaměřeném navazujícím magisterském studiu. Absolvent je však také připraven k výkonu náročných technickohospodářských a konstruktérských porofesí. Standardní délka studia je 3 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

Odborné předměty:
Profilové předměty jsou označeny kurzívou.

Magisterské studium (Ing.)

Absolvent je schopen zastávat funkci řídícího pracovníka, dále je připraven na výkon náročných funkcí
ve vývoji elektrotechnických částí dopravních systémů. Standardní délka studia je 2 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Odborné předměty:
Profilové předměty jsou označeny kurzívou.

Absolvent magisterské etapy našeho oboru si odnáší do technické praxe spolu s diplomem také osvědčení dle §6 vyhlášky 50/78Sb., které jej opravňuje k samostatné činnosti na elektrickém zařízení
do 1000 V.

Doktorské studium (Ph.D.)

Pro tento typ studia je charakteristické, že student (doktorand) pracuje samostatně
na své disertační práci. Rádcem mu je v tomto případě jeho školitel. Během studia doktorand dále spolupracuje na výzkumných projektech pracoviště, jež ho školí, vede semináře a odborně se vzdělává prostřednictvím přednášek a odborných konferencí. Standardní délka studia je 3 roky. Státní závěrečná zkouška probíhá po dvou letech studia současně s obhajobou písemné práce ke státní doktorské zkoušce. Po uplynutí posledního roku studia doktorand obhajuje svou disertační práci. Pokud to okolnosti vyžadují, má doktorand na dokončení disertační práce další čtyři roky.